Algemene voorwaarden

VOORWAARDEN EN PRIVACYVERKLARING

Onderstaande voorwaarden maken in extenso deel uit van de overeenkomst.

David Pithie - Welzijnsadvies en ondersteuning voor u en uw hond, biedt diensten aan met betrekking tot het omgaan en samenleven met honden en de persoonlijke ontwikkeling.

BESTELLING VAN DE DIENSTEN

De dienst wordt per e-mail, via het bestelformulier op de website of telefonisch aangevraagd.
Soort dienst en prijsvoorwaarden worden steeds in detail doorgegeven.
Wanneer de bestelling, datum en uur van de afspraak wordt bevestigd, is deze bindend.

BESTELLING TER ORGANISATIE VAN LEZING, WORKSHOP, GROEPSLESSENREEKS OF VORMING

De dienst wordt per e-mail of telefonisch aangevraagd.
Een overeenkomst zal dan worden opgemaakt en toegestuurd.

De organisator verbindt er zich toe een getekend exemplaar van deze overeenkomst zo snel mogelijk en binnen de 14 dagen na opmaakdatum van dit document aan het correspondentieadres van David Pithie terug te sturen. Na deze datum kan de vooropgestelde datum voor uitvoering van de opdracht door David Pithie niet worden gegarandeerd.

ANNULEREN VAN BESTELLING

Annulering van een bestelling m.b.t. huisbezoek of afspraak op verplaatsing dient uiterlijk 72u voor de aanvang van de dienst te gebeuren, zo niet wordt de bestelde dienst in rekening gebracht.

De voorwaarden ter annulering ter organisatie van lezing, workshop, groepslessenreeks of vorming worden gedetailleerd vermeld in de overeenkomst.

Indien de uitvoering van de opdracht door onvoorziene omstandigheden (bv. ziekte, ongeval van David Pithie) niet kan plaatsvinden, zal David Pithie - Welzijnsadvies en ondersteuning voor u en uw hond de klant onmiddellijk op de hoogte brengen.

In dit geval wordt een nieuwe datum voorgesteld waarop de opdracht kan doorgaan onder dezelfde voorwaarden.

PRIJZEN

David Pithie - Welzijnsadvies en ondersteuning voor u en uw hond, is een kleine onderneming onderworpen aan de vrijstelling van belasting. BTW niet toepasselijk.

Individuele begeleiding:
Onze prijzen worden berekend volgens een uurloon van € 60.
Eerste huisbezoek: € 150*
Individuele opvolgles: € 60*
verslag via mail (optioneel): € 50
*Deze prijzen zijn exclusief reiskosten.
**Parkeerkosten tijdens de uitvoering van de opdracht worden in rekening gebracht van de klant.
***Wanneer het consult langer zou duren bedraagt de meerprijs €1 per extra minuut.

Prijzen ter organisatie van lezingen, workshops, groepslessenreeks, vorming steeds op aanvraag.

REISKOSTEN

De reiskosten bedragen 50 cent per kilometer, berekend vanuit het thuisadres Rietlei 142, 2570 Duffel én terug.

GARANTIE

David Pithie - Welzijnsadvies en ondersteuning voor u en uw hond biedt geen resultaatgarantie, wel een middelengarantie. Er wordt geen gebruik gemaakt van intimiderende of strafgerichte middelen, methodieken en technieken.

AANSPRAKELIJKHEID

David Pithie - Welzijnsadvies en ondersteuning voor u en uw hond is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen tijdens of na de opdracht.

Elke beoordeling, verslag of advies wordt door David Pithie naar best vermogen en met de grootste zorg opgesteld op basis van de beschikbare informatie omtrent het betrokken dier en de door hem verrichte risicoanalyse. David Pithie draagt geen persoonlijke aansprakelijkheid voor gebeurlijke schadegevallen die direct of indirect ontstaan als gevolg van het door hem verleende advies.

Eventuele lichamelijke of zakelijke schade aan materiaal van David Pithie - Welzijnsadvies en ondersteuning voor u en uw hond, aangebracht en/of veroorzaakt door de klant of zijn hond, zal door de klant worden vergoed tegen taxatiewaarde.

BETALINGEN

Betalingen gebeuren cash op het einde van het huisbezoek of per overschrijving.
Indien men opteert om via overschrijving te betalen, gelieve dit op voorhand te vermelden. Bij het opteren van een betaling via overschrijving dient de betaling 48 uur vóór het plaatsvinden van de bestelde dienst op rekening van David Pithie te staan.
Overschrijving met vermelding van afgesproken dienst en datum + naam op rekening:

IBAN BE81 7310 1712 5424
BIC KREDBEBB
GEDRAGSBEGELEIDING PITHIE DAVID

Alle facturen zijn contant betaalbaar.

BETWISTINGEN

Belgisch recht is van toepassing op deze voorwaarden. Eventuele geschillen voortkomend uit deze huidige voorwaarden zullen beslecht worden door de bevoegde rechter van het arrondissement van het correspondentieadres van David Pithie - Welzijnsadvies en ondersteuning voor u en uw hond.

PRIVACYVERKLARING

David Pithie - Welzijnsadvies en ondersteuning voor u en uw hond neemt de bescherming van de privacy erg ernstig.

Informatie die ons via onze website bereikt wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

De door u gestuurde informatie per e-mail wordt enkel door ons gelezen. De inhoud is geheim voor derden. Als u uw telefoonnummer meedeelt via de website, kan u door ons telefonisch gecontacteerd worden met informatie over onze diensten.

Alle door u doorgegeven informatie wordt door ons geheim gehouden. Bij vragen van derden beroepen wij ons op het beroepsgeheim.
Mededelingen aan derden worden slechts gedaan na overleg met de cliënt en uitsluitend wanneer David Pithie - Welzijnsadvies en ondersteuning voor u en uw hond ervan overtuigd is dat de belangen van de cliënt en de hond of de omgeving hiermee gediend zullen zijn.

Alle door David Pithie - Welzijnsadvies en ondersteuning voor u en uw hond verstrekte verslagen, materialen, adviezen, richtlijnen, hand-outs, ed. mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van David Pithie - Welzijnsadvies en ondersteuning voor u en uw hond worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gemaakt.